Facebook nyereményjáték játékszabályzat 2022.

Aladdinkft.hu – Szőnyegtisztítás Nyereményjáték

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA („SZABÁLYZAT”)

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT, HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

1.      A játék szervezője

A „Aladdinkft.hu – Szőnyegtisztítás Nyereményjáték”elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a ALADDIN NAGY Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Akácfa utca 33., cégjegyzékszám: 11 09 009 267, nyilvántartó bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága) ( a továbbiakban: „Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Sparrow Bt.(székhely: 2800 Tatabánya, Borbély Sándor utca 73., cégjegyzékszám: 11-06-008860, nyilvántartó bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban ”Lebonyolító”) látja el.

2.      A játék megnevezése

Jelen játékszabályzat a Szervező Facebook oldalán ( https://www.facebook.com/aladdinszonyegtisztitas/ , a továbbiakban: „Oldal”) keresztül kezelt és lebonyolított Szőnyegtisztítás Nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) részvételi feltételeit tartalmazza.

3.      A játék időtartama

A poszt megjelenési dátumától számított 1 hét időtartamban.

4.      A sorsolás időpontja és helyszíne

A sorsolás időpontja: A sorsolásra a beküldés határidejének lejártát követő 1 munkanapon belül kerül sor.

A sorsolás helyszíne: A nyeremény sorsolása a Sparrow Bt. székhelyén történik.

5.      részvételi feltételek

a) A Játékban való részvételre az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy jogosult, aki az alább meghatározott valamennyi feltételnek együttesen, kivétel nélkül megfelel (a továbbiakban Résztvevő).

b) Aki a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartam alatt a https://www.facebook.com/aladdinszonyegtisztitas/  weboldalon (a továbbiakban „Oldal”) posztolt játékfelhívásnak  (a továbbiakban: „Promóciós Poszt”) teljesíti a feltételeit (továbbiakban: „Pályázat”).

c) Egy Játékos Promóciós Posztonként egy Pályázatot küldhet be. A Játékosoknak az adott posztban leírt feltételeket kell teljesíteniük, hogy részt vehessenek a sorsoláson. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő. Érvénytelen a Pályázat, ha nem a jelen Játékszabályzatban megfelelően kerül benyújtásra, ideértve azt is, ha határidőn túl érkezik be.

d) A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Promóció nem abból a célból jön létre, hogy a Játékosok ezen keresztül bizalmas vagy hasonló jellegű személyes adatokat osszanak meg; amennyiben bármely Játékos a Promóciós Poszt alatt olyan kommentet helyez el, vagy a Promóciós Posztot olyan kommenttel osztja meg, amely bárkinek a jóhírnevét sértheti, bizalmas információt tartalmaz, vagy egyébként a Promóció céljával ellentétes, úgy a Játékos a Promócióból kizárásra kerülhet.

6.      nyertes kiválasztása

a)  A Promóciós Poszt feltételeit teljesítők közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékost (a továbbiakban: „Nyertes”).

b)  A sorsolás számítógéppel a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történik, a Lebonyolító székhelyén. A Nyertes kiválasztása az összes, részvételre jogosult, érvényes Pályázatot beküldő Játékos közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra. A sorsolásra a beküldés határidejének lejártát követő 1 munkanapon belül kerül sor. Amennyiben a Promóciós Poszt másként nem rendelkezik, a Játék során egy Nyertes, és kettő Tartalék Nyertes kerül kisorsolásra.

c)  A Szervező a Nyertes felhasználónevét az Oldalon, közzétett Szőnyegtisztítás Nyereményjátékot tartalmazó Promóciós Poszt alatt, hozzászólásként teszi közzé a sorsolástól számított 2 munkanapon belül.

7.      nyertes

a)  A Játék Nyertese az, aki megfelel a jelen Játékszabályzatban, illetve a Promóciós Posztban foglalt feltételeknek és a nyereményre való jogosultságát megállapítja.

b)  Ha a Nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek (ideértve azt is, ha nem elérhető – különösen, ha a privát üzenetre határidőben nem válaszol –, továbbá ha a Játékból kizárásra kerül), abban az esetben a nyeremény nem kerül kiosztásra.

8.      a nyertes értesítése

a)  A Nyertest a Promóciós Posztalatt kommentben nevezi meg a Lebonyolító, a sorsolást követő 2 (kettő) munkanapon belül. A Nyertesnek ezt követően privát üzenetben kell jelentkeznie a Aladdin szőnyegtisztítás Facebook oldalán.

b)  A Nyertesek kommentben való megnevezése kizárólag tájékoztató jellegű, amennyiben bármely vita merül fel a Nyertesek és nyeremények megállapítása vonatkozásában, irányadónak mindenkor a Lebonyolító és a ALADDIN NAGY Kft nyilvántartását kell tekinteni.

c)  A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért vagy üzenetekért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

9.      nyeremény

A Szervező az 5. pontban meghatározott valamennyi feltételnek hiánytalanul megfelelő Résztvevők között 1 db szőnyegtisztítást vagy szőnyegtisztításra felhasználható X%-os kedvezményre jogosító kupont sorsol ki maximum 10 m2-ig, melyet a ALADDIN NAGY Kft.-nél lehet beváltani a sorsolást követő 2 hónapos időtartamban. A Nyertesnek a Nyereményét a Facebookon történő sikeres kapcsolatfelvételt követően van lehetősége igénybevenni. A nyeremény készpénzre nem váltható. 

10.  a nyereményjátékból kizárható

a)  A Játékból – akár a Játék időtartamát követően, utólagosan is – minden további jogcselekmény nélkül kizárja magát az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit maradéktalanul nem fogadja el, vagy Játékban való részvétellel automatikusan megtett elfogadó nyilatkozatát később visszavonja. Az ilyen Játékos nyereményre sem jogosult.

b)  A nyereményjátékból továbbá ki vannak zárva a Szervező ALADDIN NAGY Kft. dolgozói, a Lebonyolító Sparrow Bt. dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

11. FELELŐSSÉG

a)  A Játékost terheli a felelősség annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen személyek ne vegyenek részt a Játékban az általa használt Facebook profillal. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a ALADDIN NAGY Kft. és a Lebonyolító mindennemű felelősségét és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

b)  Amennyiben a Pályázat benyújtása bármilyen műszaki hibából adódóan nem, vagy késve érkezik be, a Játékos nem jogosult a Promócióban való részvételre; és az ilyen hibákból, illetve kiesésekből eredő károkért és esetleges adatvesztésekért a ALADDIN NAGY Kft. a Lebonyolító felelősséget nem vállal.

c)  Az ALADDIN NAGY Kft.,  illetve a Lebonyolító nem felelős és kizár minden felelősséget, bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékkal összefüggésben, továbbá a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Ezen felül az esetleges elírásokért, hibákért az ALADDIN NAGY Kft. és a Lebonyolító felelősséget nem vállal.

d)  A Lebonyolító, illetve a ALADDIN NAGY Kft. kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Lebonyolítónak, ALADDIN NAGY Kft.-nek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

e)  Az ALADDIN NAGY Kft. és a Lebonyolító nem felel a Facebook üzemzavarából adódó késedelemért és hibákért, illetve azért, ha az Oldal nem érhető el.

12. egyéb rendelkezések

a)  A nyeremény visszautasítható.

b)  A nyeremény másra nem ruházható át, készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.

c)   A nyeremény után a Szervező teljes egészében átvállalja a nyertestől a vonatkozó jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget.

d)  A nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

e)  A Résztvevő köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Résztvevő nem a kellő körültekintéssel járt el a nyereményjátékban való részvétel során.

f)   Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért.

g)  A Játékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elismeri, hogy a Játék jelen hivatalos részvételi és játékszabályzatát (a továbbiakban: a „Játékszabályzat”) teljeskörűen megismerte és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a résztvevő a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, továbbá, ha kiderül, hogy valamely személy a részvételi feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

h)  Az ALADDIN NAGY Kft. és/vagy a Lebonyolító jogosult a Játék részbeni vagy egészbeni visszavonására vagy megszüntetésére bármilyen technikai, kereskedelmi, működési vagy bármely jogszabály által meghatározott okból kifolyólag. A Játék megszüntetése esetén, a Lebonyolító törekszik arra, hogy annak tényét előzetesen nyilvánosságra hozza, azonban a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítésre nincs lehetőség. Az ALADDIN NAGY Kft. és a Lebonyolító a jelen Játékszabályzat vagy a Promóciós Poszt kiegészítésének vagy módosításának jogát fenntartja.

i)    A Játékosok a Játékban való részvétellel elfogadják, hogy a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az ALADDIN NAGY Kft. és/vagy a Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

j)    A Játékkal kapcsolatos információk és a jelen Játékszabályzat megtalálhatóak az Oldalon. Az ALADDIN NAGY Kft.  fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja.

k)  A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem működik közre.

l)    A jelen Játékszabályzatra a magyar jog szabályai az irányadóak. A ALADDIN NAGY Kft., illetve a Lebonyolító által a Játék során meghozott döntésekkel szemben és a Promóció lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatosan mindennemű jogi út kizárt. A jelen Játékszabályzat értelmezésének joga kizárólag az ALADDIN NAGY Kft.-t és a Lebonyolítót illeti meg.

13. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

A Játékosok a személyes adataiknak a kezeléséhez – ideértve a Nyertesek felhasználónevének Oldalon történő közzétételéhez – a nevezéssel adják hozzájárulásukat.

a)  Az ALADDIN NAGY Kft. a Játékra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi előírásokról „Az ALADDIN NAGY Kft Facebook oldalán szervezett nyereményjátékot Adatkezelési Tájékoztatója” című dokumentumban (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) ad tájékoztatást a Játékosok részére.

b)  Az Adatkezelési Tájékoztató ezen Szabályzat 1. számú mellékleteként érhető el.

14.  a játékhoz kapcsolódó jognyilatkozatok, hozzájárulás visszavonása

a)  A Játékban való részvétellel a résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy:

  1. a regisztráció során megadott személyes adataikat az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeljék;
  2. a nyereményre való jogosultság esetében nevüket a Szervező a hivatalos Facebook oldalán, nyilvánosságra hozza a játék lezárást követő 1 évig.

b)  Résztvevő a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt tudomásul veszik és a Szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

c)  A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyereményjáték lezárása előtt kérelmezi a Szervezőtől.

d)  A Résztvevő a részvételi hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen vonhatja vissza:

  1. írásban az ALADDIN NAGY Kft. 2800 Tatabánya, Akácfa utca 33. címre küldött levél formájában vagy
  2. elektronikus úton a aladdin.kft@gmail.com címre küldött e-mailben.
  3. A visszavonó nyilatkozatot a Szervező és a Lebonyolító 8 munkanapon belül dolgozza fel.

e)  A visszavonó nyilatkozatnak a Résztvevő nevét és email címét kell tartalmaznia.

f)   A megadott adatokat a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A Játékkal, illetve a jelen részvételi feltételekben foglaltakkal kapcsolatosan a aladdin.kft@gmail.com e-mail címen érdeklődhet.

A Szabályzat közzététele a http://aladdinkft.hu honlapon történik. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi a http://aladdinkft.hu honlapon, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon.

Tatabánya, 2022. Június 1.

ALADDIN NAGY Kft.

Szervező

1.sz. melléklet Az ALADDIN NAGY Kft Facebook oldalán szervezett nyereményjáték Adatkezelési Tájékoztatója 
Ez az adatkezelési tájékoztató a Szervező által meghirdetett Játékban résztvevők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos feltételeket foglalja össze.
Adatkezelő: a  ALADDIN NAGY Kft.székhelye: (székhely: 2800 Tatabánya, Akácfa utca 33.)e-mail: aladdin.kft@gmail.comtelefonszám: +36 34 425 930                                                           
Az adatkezelés célja: a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, a Nyeremények átadása.
A kezelt adatok köre:az Ön által megadott adatok (keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, születési dátum, irányítószám, telefonszám).
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
Címzettek köre: Az Ön adataihoz a Szervezőnél a Játékot lebonyolító munkatársak férnek hozzá. Az Ön adataihoz továbbá adatfeldolgozóként a Játék lebonyolítása céljából hozzáfér a Sparrow Bt. (2800 Tatabánya, Borbély Sándor utca 73.).
Adatok megőrzése: Amennyiben Ön kerül kiválasztásra a játék nyerteseként, úgy a részünkre megadott személyes adatait nyereményjáték lezárását követően 5 évig őrizzük a Ptk. általános elévülési szabályai alapján. A nyereménnyel kapcsolatban keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő pénzügyi adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján legalább 8 évig kezeljük.A ki nem választott Játékosok személyes adatait nem kezeljük.
Önnek joga van meghatározott jogszabályi feltételek fennállása esetén:a)   tájékoztatást kapni arról folyamatban van-e a személyes adatainak kezelése, és ha igen, hozzáférést kérhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos releváns információkhoz;b)   a személyes adatai helyesbítését kérni;c)   a személyes adatai törlését, elfeledtetését kérni;d)   a személyes adatkezelés korlátozását kérni;e)   hogy az Ön által a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Szervező egy másik adatkezelőnek továbbítsa;f)    tiltakozni a személyes adatainak a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezeléséhez;g)   bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását;h)  panaszt tenni a személyes adatai kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu)
i)     bírósági eljárást kezdeményezni. A polgári per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).